Annexure- A
List of PG Courses
1. Ayurved Siddhanta & Darshan M.D.(Ayu.)
2. Ayurved Samhita M.D.(Ayu.)
3. Kriya Sharir M.D.(Ayu.)
4. Rachana Sharir M.D.(Ayu.)
5. Agad tantra M.D.(Ayu.)
6. Bhaishajya Kalpana M.D.(Ayu.)
7. Dravyaguna Vigyan M.D.(Ayu.)
8. Ras Shastra M.D.(Ayu.)
9. Rog Nidan & V.V. M.D.(Ayu.)
10. Swastha Vrutta M.D.(Ayu.)
11. Chhaya & Vikiran M.D.(Ayu.)
12. Kaumar Bhrutya M.D.(Ayu.)
13. Kayachikitsa M.D.(Ayu.)
14. Panchakarma M.D.(Ayu.)
15. Prasuti Tantra & Strirog M.S.(Ayu.)
16. Shalya Samanya M.S.(Ayu)
17. Shalya Kshar & Anushastra M.S.(Ayu.)
18. Shalakya Netra M.S.(Ayu.)
19. Shalakya Shiro Nasa Karna M.S.(Ayu.)
20. Shalakya Danta Mukha M.S.(Ayu.)
21. Manasrog M.D.(Ayu.)
22. Sangya Haran M.S.(Ayu.)